Adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás: 2021.02.22.

Jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza

Név: MacPherson Éva egyéni vállalkozó
Székhely: 1223 Budapest, Muskotályos utca 3/1.
Nyilvántartási szám: 51477123
Adószám: 76274879-1-43
Nyilvántartja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
E-mail: eva@airmid.hu
Telefonszám: +36 70 592 3515
(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)

által a https://holisticrunning.life/ domain név alatt elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), valamint egyéb csatornákon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevevői, valamint a Szolgáltató weboldalát meglátogató, illetve a Szolgáltatót e-mail vagy telefon útján felkereső, továbbá a Szolgáltató hírlevelére feliratkozó személyek (a továbbiakban mint: „Érintett”) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat. 

A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, hogy a Szolgáltató miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeli azon személyes adatokat, amelyekkel a Weboldalon keresztül vagy más csatornákon kapcsolatba kerül.

 

1. Néhány adatvédelemmel kapcsolatos alapvető fogalom a Tájékoztató megértéséhez

Személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja 

Az Ön adatainak kezelője a Szolgáltató

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Érintett

Mindenki, aki a Szolgáltató weboldalon vagy bárhol máshol (pl. szerződéses kapcsolat során) a Szolgáltatóval megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szolgáltató egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Különleges adat

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Genetikai adat

Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A fenti fogalmak többsége a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Szolgáltató adatkezelése során biometrikus adatokat nem kezel.

2. Milyen esetekben kezelünk személyes adatokat?

Az Érintett személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:

 • A Weboldalon történő böngészés
 • Szolgáltatás igénybevétele
 • Kapcsolatfelvétel
 • Számlázás
 • Hírlevél feliratkozás
 • A Weboldalon található sütik (cookie) elhelyezése

3. Milyen adatokat, milyen célból és mennyi ideig kezelünk?

Az egyes fent meghatározott esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés a Szolgáltatóra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés a Szolgáltató, mint adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

III.1. Böngészés

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A jogos érdek megnevezése Az adatkezelés időtartama
Az Érintett IP címe A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve a Weboldal biztonsága Jogos érdek A Weboldal és a Szolgáltatás biztonságos működése Az utolsó látogatástól számított 30 nap

 

A Weboldalt bárki szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot megadna a Szolgáltatónak. A Weboldal használatának megkezdésekor az Érintett egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha az érintett megadja a címét. Ez a cím az érintett internetes azonosítási címe, azaz az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy az érintett a Weboldal címét beírja a böngészőbe, vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint, hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a fentebb leírt – Szolgáltató és érintett közötti, a Weboldal megnyitásakor létrejövő – kommunikáció zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el az érintett IP címét. 

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 30 napon belül törli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről az érintett valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

III.2. Szolgáltatás igénybevétele

III.2.1. Tanácsadási szolgáltatás

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az Érintett vezeték- és keresztneve (leánykori / születési neve) Az Érintett azonosítása, szolgáltatás nyújtásához szükséges adat Szerződés teljesítése / Jogi kötelezettség teljesítése (a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 2. melléklet 1. pont) Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig
Az Érintett születési helye  Az Érintett azonosítása, szolgáltatás nyújtásához szükséges adat Szerződés teljesítése / Jogi kötelezettség teljesítése (a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 2. melléklet 1. pont) Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig
Az Érintett születési ideje Az Érintett azonosítása, szolgáltatás nyújtásához szükséges adat Szerződés teljesítése / Jogi kötelezettség teljesítése (a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 2. melléklet 1. pont) Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig
Az Érintett anyja neve Az Érintett azonosítása, szolgáltatás nyújtásához szükséges adat Szerződés teljesítése / Jogi kötelezettség teljesítése (a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 2. melléklet 1. pont) Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig
Az Érintett lakcíme Az Érintett azonosítása, szolgáltatás nyújtásához szükséges adat Szerződés teljesítése / Jogi kötelezettség teljesítése (a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 2. melléklet 1. pont) Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig
Az Érintett e-mail címe Az Érintett azonosítása, kapcsolattartáshoz szükséges adat Szerződés teljesítése Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig
Az Érintett telefonszáma Az Érintett azonosítása, kapcsolattartáshoz szükséges adat Szerződés teljesítése Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig
Az Érintett kivizsgálását végző orvos neve Szolgáltatás nyújtásához szükséges adat Szerződés teljesítése Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig
Az Érintett orvosi kivizsgálásának időpontja Szolgáltatás nyújtásához szükséges adat Szerződés teljesítése Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig
Az Érintett vonatkozásában orvos által megállapított diagnózis  Szolgáltatás nyújtásához szükséges adat Szerződés teljesítése Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig
Az Érintett orvosi leleteiben / vérképében / labor eredményében szereplő adatok Szolgáltatás nyújtásához szükséges adat Szerződés teljesítése / Jogi kötelezettség teljesítése (a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 2. melléklet 2. pont) Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig
Az Érintetten elvégzett természetgyógyászati kezelés ismertetése Szolgáltatás nyújtásához szükséges adat Szerződés teljesítése / Jogi kötelezettség teljesítése (a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 2. melléklet 3. pont) Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig
Az Érintett természetgyógyászati kezelésének időpontja(i) és az Érintett állapotában bekövetkezett változás leírása Szolgáltatás nyújtásához szükséges adat Szerződés teljesítése / Jogi kötelezettség teljesítése (a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 2. melléklet 4. pont) Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig

 

III.2.2. Előfizetés

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az Érintett felhasználóneve Az Érintett azonosítás, felhasználói fiókba való belépéshez szükséges adat Szerződés teljesítése A felhasználói fiók törléséig, de legfeljebb az előfizetési időszak végéig
Az Érintett vezeték- és keresztneve Az Érintett azonosítása Szerződés teljesítése A felhasználói fiók törléséig, de legfeljebb az előfizetési időszak végéig
Az Érintett e-mail címe Az Érintett azonosítása, kapcsolattartáshoz szükséges adat  Szerződés teljesítése A felhasználói fiók törléséig, de legfeljebb az előfizetési időszak végéig
Az Érintett által beállított jelszó Felhasználói fiókba való belépéshez szükséges adat Szerződés teljesítése A felhasználói fiók törléséig, de legfeljebb az előfizetési időszak végéig
Az Érintett telefonszáma Az Érintettel való kapcsolattartás Hozzájárulás A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az előfizetési időszak végéig
Az Érintett lakó / tartózkodási városa A Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjról szóló számla kiállítása Jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam
Az Érintett címe A Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjról szóló számla kiállítása Jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

A felhasználónév megadása abból a célból szükséges, mivel az Érintett ezen a néven tud bejelentkezni felhasználói fiókjába, illetve a Szolgáltató ezen a néven azonosítja az Érintettet.

A Felhasználó e-mail címének megadása az Érintett azonosítását szolgálja, illetve a szolgáltatással kapcsolatosan a Szolgáltató ezen a címen tart kapcsolatot az Érintettel.

A Szolgáltató az e-mail címet személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a megadott e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak.

A jelszó megadása a felhasználói fiók védelmére és az abba történő belépésre szolgál. Kérjük vigyázzon jelszavára, hogy mások illetéktelenül ne férhessenek hozzá felhasználói fiókjához. A jelszó Érintett általi elvesztéséért és az ebből eredő következményekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben jelszavát elveszti vagy illetéktelen belépést észlel felhasználói fiókjába, haladéktalanul értesítse a Szolgáltatót.  

III.3. Kapcsolatfelvétel

Az Érintettek számára történő segítségnyújtás, információ szolgáltatás, illetve jogaik érvényesítése érdekében a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy az előbbiek – anélkül, hogy szerződéses kapcsolat állna fenn – e-mail, telefon vagy a Weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlap útján keressék fel. 

III.3.1. E-mail megkeresés esetén:

Amennyiben az Érintett a Szolgáltatót az eva@airmid.hu e-mail címen keresztül keresi meg igényével, akkor annak érdekében, hogy a Szolgáltató a megkeresést megfelelő minőségbiztosítás mellett teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése szükséges:

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az Érintett vezeték- és keresztneve Az Érintett azonosítása, megkeresés teljesítése Szerződés teljesítése Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.
Az Érintett, illetve leendő Partner e-mail címe Az Érintett azonosítása, megkeresés teljesítése Szerződés teljesítése Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.
Az Érintett által az „aláírásában” esetlegesen megadott social media elérhetőségei Szerződés teljesítése Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.

A Szolgáltató a fent megjelölt adatot személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a megadott e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak.

III.3.2. Telefonos megkeresés esetén:

Amennyiben az Érintett telefonon keresi meg a Szolgáltatót vagy amennyiben a Szolgáltató visszahívja az Érintettet, akkor a telefonbeszélgetés elején felhívjuk figyelmét arra, hogy minőségbiztosítási okokból, illetve annak érdekében, hogy a Szolgáltató a megkeresést teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése kerül sor. Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a telefonbeszélgetés hanganyagának rögzítésére nem kerül sor.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az Érintett vezeték- és keresztneve Az Érintett azonosítása, megkeresés teljesítése Szerződés teljesítése Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.
Az Érintett telefonszáma Az Érintett azonosítása, megkeresés teljesítése Szerződés teljesítése Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.

III.3.3. Kapcsolatfelvétel a Weboldalon keresztül

A Szolgáltató a kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében a Weboldalon kapcsolatfelvételi űrlapot helyezett el, hogy ezzel is megkönnyítse az Érintettknek, hogy felvegyék vele a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételhez az alábbi adatok megadása szükséges:

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az Érintett vezeték- és keresztneve Az Érintett azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése, minőségbiztosítás Szerződés teljesítése Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.
Az Érintett e-mail címe Az Érintett azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése Szerződés teljesítése Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.
Az Érintett telefonszáma Az Érintett azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése Szerződés teljesítése Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévének december 31. napjáig.

A Szolgáltató kéri az Érintetteket, hogy bármilyen kapcsolatfelvéáteli módot is válasszanak, a fentieken túlmenően, különösen, ha azt a Szolgáltató nem kéri, további személyes adatot ne hozzanak tudomására. A Szolgáltató a kéretlenül tudomására jutott személyes adatokat haladéktalanul és visszaállíthatatlanul törli, mindazonáltal az ilyen módon tudomására jutott adatokkal kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállal.

III.4. Számlázás

III.4.1. Amennyiben a megrendelt termék(ek)ért illetve szolgáltatás(ok)ért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása jogi személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az Érintett által kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték- és keresztneve A számlázással kapcsolatosan az Érintettel való kapcsolattartás Jogi kötelezettség teljesítése A számla megküldéséig
Az Érintett által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe A számlázással kapcsolatosan az Érintettel való kapcsolattartás Jogi kötelezettség teljesítése A számla megküldéséig

A Szolgáltató a fent megjelölt adatot személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a megadott e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak. A Szolgáltató felhívja az Érintett figyelmét, hogy amennyiben a kapcsolattartási e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza, úgy a kapcsolattartó személytől való hozzájárulás beszerzése az Érintett feladata és kötelessége.

III.4.2. Amennyiben a termék(ek)ért illetve szolgáltatás(ok)ért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása természetes személy vagy egyéni vállalkozó részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az Érintett vezeték- és keresztneve A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése Jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam
Az Érintett lakcíme / számlázási címe A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése Jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam
Az Érintett e-mail címe A számlázással kapcsolatosan az érintettel való kapcsolattartás Jogi kötelezettség teljesítése a számla érintett részére történő kiküldéséig

A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.

Amennyiben a számla az Érintett részére nem e-mail útján kerül kiküldésre, úgy a Szolgáltató ezt az adatot nem kéri, illetve nem is kezeli.

III.5. Hírlevél feliratkozás

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az Érintett vezeték- és keresztneve Az Érintett, mint feliratkozó azonosítása, hírlevél perszonalizálása Hozzájárulás A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig
Az Érintett e-mail címe Tájékoztató és ismeretterjesztő üzenetek küldése az Érintett részére, tájékoztatás kedvezményekről vagy a szolgáltatást érintő fontos információról Hozzájárulás A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig

Az Érintettnek szolgáltatásra történő előfizetés során lehetősége van arra, hogy feliratkozzon a Szolgáltató hírlevelére. Ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató kizárólag az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján (melyet az erről szóló tájékoztatás melletti jelölőnégyzet kipipálásával adhat meg) kezeli az adatokat addig, amíg az Érintett a hozzájárulást vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonása többféleképpen történhet, ehhez részletesebben olvassa el a jelen Tájékoztató V. pontjában írtakat.

4. Mi az a cookie, és miért használjuk?

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.

A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

A Weboldal zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a Weboldal meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a Weboldal biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a Weboldal terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a Weboldal biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

A Weboldalon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:

 • Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Weboldal látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.

 

 • Remarketing célú cookie-k (pl. Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg az Érintett be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Az állandó cookie-k segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket az érintett állított be magának a Weboldalon.

A hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.

A cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ.

A legnépszerűbb böngészőkben a cookie beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:

 

5. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hogyan tudja visszavonni a hozzájárulását?

Amennyiben jelen Tájékoztató értelmében az adatkezelés jogalapja az érintett, azaz az Érintett hozzájárulása, úgy az Érintettet megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga. A hozzájárulás visszavonása az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan különféleképpen történhet. A Böngészés során megadott hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a Weboldal betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja. Ezen túlmenően amennyiben a hozzájárulás visszavonására az előző módon nincs lehetőség, a hozzájárulását visszavonhatja az eva@airmid.hu e-mail címre küldött üzenettel, vagy a Szolgáltató székhelycímére küldött levél útján, vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén, a levél alján található “Leiratkozom” gombra történő kattintással.

A Szolgáltató felhívja az Érintettek figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

6. Hol és hogyan tároljuk a személyes adatait?

A személyes adatokat a Szolgáltató papír alapon vagy elektronikus úton tárolja. Amennyiben az adatok tárolása papír alapon történik (például szerződéses adatok esetében), úgy az elzárt helyen történik, melyhez való hozzáférést a Szolgáltató munkavállalói között korlátozza.

Az adatok elektronikus úton történő tárolása a Szolgáltató által üzemeltetetett szerveren vagy – például e-mail üzenetek esetében – harmadik szolgáltató által biztosított tárhelyen történik. 

A Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy a személyes adatokat és azok minőségét védje, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést, biztosítja a folyamatos rendelkezést az olyan fizikai elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, így többek között szerverei elzárt helyen üzemelnek, a számítástechnikai eszközök jelszóval és tűzfallal védettek.

A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

7. Milyen jogokat érvényesíthet személyes adataival kapcsolatban?

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött, ajánlott vagy tértivevényes levélben, vagy az eva@airmid.hu e-mail címre küldött e-mailben.

A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében sem – tudunk tájékoztatást küldeni.

Helyesbítés: A tájékoztatáskérésnél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.

Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, amennyiben:


 1. a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.
  b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Tiltakozás: Ha a jelen Tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.

Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

Arra kérjük Önt, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van, vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

8. Adatfeldolgozók, adattovábbítás

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és harmadik személynek – a lentiek kivételével – a Szolgáltató nem adja ki.

VIII.1. Weboldal tárhelyszolgáltatás, kapcsolatfelvétel weboldalon keresztül

A Weboldalt működését biztosító rendszert, illetve a Weboldalhoz kapcsolódó tárhelyet és a weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlapot harmadik személy biztosítja a Szolgáltató részére, melynek elérhetőségei az alábbiak:

 

  • Cégnév: Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. d.b.a. WordPress
 • Székhely: Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Írország
 • Nyilvántartási szám: 538982

(a továbbiakban: “Wordpress”

A WordPress adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://automattic.com/privacy/#how-and-why-we-use-information 

VIII.2. Fizetések feldolgozása

A Szolgáltató a Weboldalon keresztül eszközölhető fizetések (például előfizetés esetében) feldolgozásához a STRIPE elnevezésű szolgáltatást veszi igénybe, melynek üzemeltetője az alábbi:

 • Cégnév: Stripe Payments Europe Ltd.
 • Székhely: 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország
 • Nyilvántartási szám: IE513174
 • Képviseli: Michael Brochan Cocoman, Donal Jospeh O’Leary és Stephen Denis O’Callaghan igazgatók
 • E-mail: privacy@stripe.com; dpo@stripe.com 

(a továbbiakban: „STRIPE”)

A Szolgáltató az Érintett fizetési adatait nem kezeli, azokat az Érintett a STRIPE oldalára történő átirányítást követően adja meg a STRIPE rendszerében. A Szolgáltató csupán ahhoz szükséges adatokhoz jut hozzá, melyek az Érintett által teljesített fizetés beazonosításához szükségesek.

A STRIPE adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://stripe.com/en-hu/privacy 

VIII.3. Számlázással kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató a számláit Magyarország egyik legnagyobb online számlázóprogramjával, a szamlazz.hu-val állítja ki. Amennyiben az Érintett számlázási adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, így a Szolgáltató adatkezelésének tárgyát képezi. A szamlazz.hu weboldal üzemeltetője:

 • Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201
 • Adószám: 13421739-2-41
 • E-mail: info@szamlazz.hu 
 • képviseli: Ángyán Balázs ügyvezető

(a továbbiakban: „KBOSS”)

A KBOSS rendelkezik a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ linken.  

VIII.4. Könyveléssel kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató részére könyvelési feladatokat teljesítő alábbi társaság részére:

 • Cégnév: Erdősi Consulting Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 8. 2. em. 18
 • Cégjegyzékszám: 01-09-892899
 • Adószám: 14188804-2-43
 • Képviseli: Erdősi Éva ügyvezető
 • E-mail: erdosi_eva@t-online.hu 

 

VIII.5. Igényérvényesítéssel kapcsolatos adattovábbítás

Amennyiben a Szolgáltató valamilyen jogos igényét kívánja érvényesíteni, úgy előfordulhat, hogy olyan iratokat, dokumentumok továbbít, melyek személyes adatokat tartalmaznak. A Szolgáltató igényérvényesítés céljából jogosult jogi képviselő, hatóság vagy bíróság részére az igényérvényesítés céljából személyes adatok továbbítására.

VIII.6. Hírlevél küldés

Amennyiben az Érintett feliratkozott a Szolgáltató hírlevelére, úgy a Szolgáltató az Érintett e-mail címét adatfeldolgozó partnere részére továbbítja. Ilyen adatfeldolgozónak minősül a MailChimp nevű e-mailküldő szolgáltató, akiken keresztül a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos rendszerüzeneteit, eDM-jeit és hírleveleinek kiküldését bonyolítja. Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

 • Cégnév: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
 • Székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308, Amerikai Egyesült Államok
 • Képviseli: Ben Chestnut igazgató
 • E-mail: privacy@mailchimp.com 
 • Telefon: +1 678 999 0141
 • (a továbbiakban: “Mailchimp”)


Az Mailchimp adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

 

Bár a MailChimp egyes szerverei az Európai Unió területén kívül találhatók, az Ön e-mail címének az európaival azonos szintű védelme mégis biztosított, hiszen az Egyesült Államok-beli MailChimp alávetette magát az Eurpóai Unió Bírósága által a GDPR 40. cikkének rendelkezései szerint jóvágyott Standard Contractual Clauses (Szerződéses Klauzulák Szabványa, a továbbiakban: „SSC”) elnevezésű magatartási kódexnek, mely az Európai Unión kívüli harmadik országba történő adattovábbítás esetén biztosítja, hogy az az EU-n kívüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó, aki az SSC rendelkezései szerint jár el, az a személyes adatoknak az európaival megegyező szintű, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő védelmet biztosít.

Az SCC-ről további információ itt érhető el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_hu 

A MailChimp SCC-vel összhangban történő adatkezeléséről itt tájékozódhat: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/   

VIII.7. Levelezés (e-mail)

A Szolgáltató az e-mailen történő kommunikáció lebonyolításához az alábbi domain, illetve tárhelyszolgáltató szolgáltatását használja. 

  • Cégnév: 1B Telecom Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • Székhely: 2191 Bag, Petőfi tér 14.
 • Cégjegyzékszám: 13-10-041043
 • Adószám: 14692242-2-13
 • Képviseli: Egri Zoltán vezérigazgató
  • Telefonszám: +36 20 559 1243
  • E-mail: 1b@1b.hu 

(a továbbiakban: “1B Telecom”

Az 1B Telecom adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: http://1b.hu/gdpr/gdpr.htm  

 

9. Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni személyes adatokat?

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó • következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek.

10. Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsolatban?

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak, és a valóságnak megfelelnek.

Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.

Kérjük, hogy a Szolgáltató által kért és a fenti III. pontban meghatározott adatokon túlmenően további személyes adatokat ne bocsásson rendelkezésünkre. Amennyiben bármilyen módon a Szolgáltató által kért adatokon túl további személyes adatot bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, úgy azt a Szolgáltató haladéktalanul felismerhetetlenné teszi és visszaállíthatatlanul törli, továbbá kizárja a felelősségét azon adatok tekintetében, melyeket az érintett önkéntesen, a Szolgáltató erre irányuló kérése nélkül hozott a Szolgáltató tudomására.

11. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az esetlegesen előforduló adatvédelmi incidenseket a jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül és az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást is vezetünk. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintetteket is tájékoztatjuk róla.

12. Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha:

 1. a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;
 2. b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;
 3. c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató egyik fent megjelölt kötelező kategóriába sem tartozik bele, illetve mivel egyéb nyomós ok sem indokolja, így a Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.  

13. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon és az érintetteket is értesítjük. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

14. Kihez fordulhat a személyes adataival kapcsolatos kérdésekben, vagy hogy jogait érvényesítse?

Kérdéseivel keresse a Szolgáltatót az eva@airmid.hu e-mail címen, a +36 70 592 3515 telefonszámon vagy levélben a 1223 Budapest, Muskotályos utca 3/1. alatti címen.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval, mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben az érintett jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni

Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu/